Sunday, 24 February 2013

Viridu Bana - විරිදු බණ

සිංහල විරිදු බණ

ඔන්න යාලුවෙන් මම ඔයාලට ෙගනාවා පාඩුෙවි ඉන්න ෙවිලාවට අහන්න විරිදු ටිකක්
පිනට දහමට කැමති අයට ඉතින් අරෙගන අහලා බලන්න මමත් හැම තැනම ෙහායලා
ගත්ත එ්වා තමයි ෙමි ඔයාලට ඉතින් එ්කට ෙවිලාවක් නැෙන් බයෙවන්න එපා එ්කට
තමයි මම ඉන්ෙන් මම කිවිවා වෙග් ෙහායන්න අමාරැ ෙද්වල් එක තැනකට එකතු
කරලා ෙදනවා ඔයාලට තිෙයන්ෙන් ෙකාෙමින්ටි එකක් කරලා මාව දිරිමත් කරන එක

ඉදිරියටත් තව එක එක ෙද්වල් ෙහායලා ෙදන්නමි ෙමි ටිකත් ඩවුන්ෙලා්ඩි කරගන්නෙකා්
මම ෙගාඩක්ම ෙදන්ෙන් ඔයාලට ෙපාඩි ෙදයක් වැය කරලා ගන්න පුලුවන් එ්වා තමයි
ෙමිෙක් විරිදු බණ 05 තියනවා (Mb 50) වෙග් තමයි තිෙයන්ෙන් හැබැයි සවුන්ඩි එක
අඩුකරලා තිෙයන්ෙන් (convetar) එකකින් (128kb) වලට හරවගන්න නැත්නමි
සවුන්ඩි එක ෙකාලිටි නැ එෙහනමි පහලින් නමි ටික දාන්නමිෙකා්

මාතුෙපා්සක ජාතකය
කුස ජාතකය
සමිබුලා ජාතකය
අංගුලිමාල ජාතකය
මහා පරිනිර්වාණය


ෙමන්න බාගන්න 

Reactions:

0 comments:

Post a Comment

ඔයාගේ අදහසත් එකතු කරන්න කැමතිනම්